hébreu

אלטרנטיב ליברטיר : מי אנחנו
אלטרנטיב ליברטיר הוא ארגון קומוניסטי-ליברטרי (קומוניזם חופשי) שנוסד בשנת 1991. אנו שייכים לזרם האנרכו-קוממוניסטי ולתנועת העובדים האנטי אוטוריטרית שתחילתה באינטרנציונל הראשון - התאגדות הפועלים הבינלאומית. כלומר, אנו בעד פוליטיקה המבוססת על פעולה ישירה של המעמדות המדוכאים ושל קבוצות חברתיות, שמטרתה שליטת עובדים מהפכנית אנטי קפיטליסטית.
שורשינו בניסיון של מהפכנים שבהקשר הפוליטי של זמנם היו שותפים למטרה זו כדוגמת :

  • בקונין ותומכיו באינטרנציונל הראשון
  • הסינדיקליסטים המהפכניים של ה-ס.ג.ט. שמלפני 1914
  • המכנוביסטים וה« הפלטפורמה האירגונית » שחוברה על ידי האנרכיסטים הרוסיים הגולים
  • האנרכו-סינדיקליסטים הספרדים והניסוי שלהם במהפכה חברתית בשנת 1936, ובמיוחד הפעילות של קבוצת « החברים של דורוטי »
  • הפדרציה הקומוניסטית הליברטרית (אפ.סי.אל) ומניפסט הקומניזם הליברטרי של גיאורג פונטין משנת 1954
  • The Union des travailleurs communistes libertaires - איגוד העובדים הקומוניסטי ליברטרי (יו.טי.סי.אל.)
  • וכן פועלו של דניאל גוארין והפרויקט הקומוניסטי הליברטרי של שנת 1986.

במידות שונות ולמרות השגיאות והמגבלות הבילתי נמנעות, התנסויות אלו היו צעדים חשובים בהתפתחותה של התנועה הקומוניסטית הליברטרית המודרנית.

כיום, אלטרנטיב ליברטיר מפתחת את פעילותה הפולטית בשתי חזיתות :
בבניית ברית של תנועות חברתיות, כדי להעצים את המשקל הפוליטי העממי כנגד השמאל הממוסד ;
וכן בבניית זרם קומוניסטי ליברטרי שיעצים את הפעילויות של התנועות החברתיות ויועצם על ידן.
האקטיביסטים של אלטרנטיב ליברטיר בעורבים במיוחד במאבקים במקומות העבודה ובאיגודי העובדים - ב-ס.ג.ט. או ב-ס.ו.ד. (ולעיתים ב-סי.אנ.טי.) , במאבק נגד אבטלה, בזכות לדיור, בתנועה לשימור בסביבה, ובמלחמה נגד הפטריארכליות.

אלטרנטיב ליברטיר חותרת לקשר בין הקונפליקטים בחברה הנוכחית עם הפרספקטיבה של התנתקות מן הקפיטליזם והמדינה

 
☰ Accès rapide
Retour en haut